Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9699 0045 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viachapstick chapstick
0956 a064 390
Reposted frommimi07 mimi07 viaiblameyou iblameyou
Sponsored post
Reposted fromedson edson viaiblameyou iblameyou
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy viaiblameyou iblameyou
Tak mi się bez Ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik via13-days 13-days
3628 7496 390
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viakomplikacja komplikacja
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viakomplikacja komplikacja
Ludzie czasem zawodzą, czasami zachowują się poniżej naszych oczekiwań.
— Olivia S. "Dwoje nie do pary"
7031 5c4e
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viapodprzykrywka podprzykrywka
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viabarszczowa barszczowa
1225 e657 390
Reposted fromavooid avooid viathatwasntadream thatwasntadream
8098 7b57 390
Reposted fromadalineye adalineye viaiblameyou iblameyou
1102 689d 390
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viasensation sensation
6813 29b6 390
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viainherownway inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...